Co je obsahem ustanovení o výživném v návrhu? Stejně, jako tomu je v současnosti, upravuje návrh občanského zákoníku vyživovací povinnost:

 • mezi manžely,
 • mezi rozvedenými manžely,
 • mezi rodiči a dětmi,
 • mezi dalšími potomky a předky,
 • výživné a úhradu některých nákladů neprovdané matce.

Srovnání se současnou úpravou: Návrh na ni navazuje a vychází z ní.

Některé změny oproti současnému stavu

Výživné mezi rozvedenými manžely

Současná právní úprava vylučovala přiznání tohoto (ale i dalších druhů) výživného, pokud by to bylo v rozporu s dobrými mravy. V praxi však někdy bylo hledisko dobrých mravů obtížně uchopitelné jak pro veřejnost odbornou, tak i laickou. Zatížení každého manželství již při jeho uzavření rizikem, že po případném rozvodu může kterýkoli z rozvedených manželů uplatnit vůči druhému kdykoli právo na výživné, může působit již při úvaze, zda uzavřít manželství, jako demotivující.

Oproti současné úpravě jsou proto do návrhu občanského zákoníku doplněna omezující ustanovení, inspirovaná úpravou německou a švýcarskou. Doplnění těchto ustanovení má poukázat na výjimečnost tohoto druhu výživného, která je důsledkem toho, že rozvodem manželství se mezi bývalými manžely ruší rodinné i právní vazby.

První omezení je obecné a je známé i současnému zákonu o rodině. Jde o již zmíněné hledisko dobrých mravů.

Druhé omezení spočívá v tom, že toto výživné soud přizná, jen pokud to lze na povinném spravedlivě požadovat, zejména s ohledem na:

 • věk,
 • zdravotní stav rozvedeného manžela v době rozvodu,
 • skončení péče o společné dítě rozvedených manželů.

Soud při tom bude muset brát v úvahu:

 • délku trvání manželství,
 • podíl na péči o rodinnou domácnost za trvání manželství,
 • skutečnost, že si rozvedený manžel neopatřil přiměřené zaměstnání (ač mu v tom nic nebránilo),
 • zda se manžel mohl zaopatřit řádným hospodařením s vlastním majetkem,
 • zda se rozvedený manžel nedopustil vůči bývalému manželu nebo osobě mu blízké činu povahy trestného činu.

Výčet těchto hledisek není uzavřený, takže soud bude muset zohlednit i jiné obdobně závažné skutečnosti.

Placení výživného

V současnosti zásadně platí, až na některé zvláštní případy, že výživné se platí vždy jednou měsíčně.

V návrhu zůstává pravidlo měsíčního placení výživného zachováno, návrh však připouští, aby soud mohl rozhodnout i jinak. Také osoba povinná a oprávněná se mohou mezi sebou dohodnout na jiném režimu, který jim bude vyhovovat.

Doporučené články