Novela insolvenčního zákona je dlouho připravovanou a také sledovanou změnou, která výrazně usnadní oddlužení. Na něj nyní dosáhne výrazně více dlužníků, kteří by si doposud oddlužení „nemohli dovolit“.

Za jakých podmínek je oddlužení umožněno?

Až do 31. 5. 2019 platilo, že každý dlužník musel v průběhu pěti let uhradit alespoň 30 % svých dluhů, aby mohl být oddlužen.

Časový horizont pěti let, během nichž musí být dluhy spláceny, sice zůstal zachován, mění se však částka, kterou je během této doby nutné uhradit. Dlužníci jsou nově povinni platit měsíční splátky v zákonem stanovené výši.

Výše splátky se posuzuje individuálně. Pokud se například jedná o dlužníka bez vyživovacích povinností, může minimální výše měsíční splátky činit jen něco málo přes 2 000 Kč. V určené výši splátky jsou kromě pohledávek věřitelů zahrnuty i výdaje a odměny insolvenčního správce.

Tato minimální částka může být určena i u dlužníků, kteří mají na svém kontě milionové dluhy a úhradu 30 % z nich by si nikdy nemohli dovolit.

Novela zároveň zavadí možnost rychlejšího oddlužení, a to už ve lhůtě tří let. Zde však platí podmínka, že je nutné splatit alespoň 60 % svých závazků.

Třetím způsobem, jak lze dosáhnout oddlužení, je samozřejmě úplné zaplacení veškerých dluhů.

V ustanovení § 412a odst. 1 insolvenčního zákona je konkrétně uvedeno následující.

Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, jestliže

  • dlužník splatil nezajištěným věřitelům jejich pohledávky v plné výši,
  • dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek,
  • po dobu 5 let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů; má se za to, že tuto povinnost neporušil, jestliže v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Pokud však dlužník uhradí méně než 30 % a přesto přesvědčí insolvenční soud o tom, že vynaložil veškeré úsilí, aby své dluhy uhradil, může dojít k prolomení dříve bezpodmínečně platné hranice 30 %.

Úlevy pro starobní a invalidní důchodce

Další novinkou jsou speciální podmínky pro dlužníky, u kterých ještě před schválením oddlužení vznikl nárok na starobní důchod a trval po celou dobu oddlužení, a pro dlužníky ve druhém či třetím stupni invalidity. U těchto dlužníků může k oddlužení dojít už po třech letech, pokud během této doby nebylo oddlužení zrušeno.

Jen se splátkovým kalendářem už si dlužníci nevystačí

Oddlužení je nově umožněno pouze dvěma způsoby, a to:

  • zpěněžením majetkové podstaty,
  • splátkovým kalendářem se speněžením majetkové podstaty.

Samotné plnění splátkovým kalendářem už umožněno není a u každého dlužníka tak bude docházet i ke zpeněžení majetkové podstaty.

Zároveň však platí, že dlužník nemusí vydat ke zpeněžení svůj majetek, pokud ze zprávy o oddlužení vyplývá, že by jeho zpěněžením nebylo dosaženo uspokojení věřitelů.

Nové podmínky platí pro všechny žadatele, kteří o oddlužení požádají po 1. 6. 2019. Na oddlužení zahájená před tímto datem se vztahují původní podmínky.

Doporučené články