Výše výživného je nejčastěji určována soudem. Příslušný soudce pracuje nejen s příjmy rodičů a věkem dítěte, ale třeba i se speciálními potřebami a dalšími vyživovacími povinnostmi rodiče. Kromě toho má k dispozici doporučující tabulku od Ministerstva spravedlnosti, která je ale opravdu pouze doporučující, nikoli závazná.

Ve výsledku tak často dochází k rozhodnutí, s nímž oprávněný (nebo i povinný) rodič, případně zletilé dítě nemusí souhlasit.

Kam podat návrh na zvýšení výživného?
Návrh na zvýšení výživného se nejčastěji podává ve chvíli, kdy došlo ke změně poměrů, a to nejen u nezletilého dítěte, ale také u jeho rodičů.

Takovou změnou může být nástup na střední školu, onemocnění vyžadující nákladnější léčbu nebo třeba zvýšení příjmů povinného rodiče.

Návrh je podáván k soudu, u něhož je veden dosavadní spis. Podání návrhu i následné řízení je osvobozeno od soudních poplatků. Při podání návrhu také není nutné hledat zastupujícího advokáta. Vždy je však třeba, aby byl návrh správně sepsán a doručen příslušnému soudu.

Náležitosti návrhu na zvýšení výživného
Každý návrh musí obsahovat název a adresu soudu, k němuž je doručován, spisovou značku případu a údaje o obou rodičích i nezletilých dětech, kterých se návrh týká (jméno, datum narození, bydliště).

Dále je nutné uvést informace o rozsudku, na jehož základě vznikla povinnost hradit výživné. Kopii rozsudku poté nezapomeňte přiložit k návrhu.

V další části je nutné zdůvodnit, proč je podávána žádost na zvýšení výživného. Měli byste zde podrobně popsat, jakým způsobem se změnily poměry u nezletilého dítěte či jeho rodičů.

V závěrečné části je poté uváděn návrh nově vydaného soudního rozsudku obsahující novou výši výživného a případně i další povinnosti.

Spolu s kopií rozsudku o výživném můžete k návrhu přiložit i další dokumenty, například lékařské posudky, doklady o platbách za školní i mimoškolní aktivity atd. Tyto přílohy nezapomeňte zmínit v návrhu.

Doporučené články