Při rozchodech a rozvodech je vždy nutné určit péči o děti a s tím spojenou vyživovací povinnost. Tyto úkony nejčastěji přísluší soudu. Pokud však dochází k rozchodu nesezdaných partnerů, je možné celou věc řešit i mimosoudně. Zde je však nutná opravdu výjimečná schopnost domluvy a dodržování stanovených podmínek.

Nesezdaní partneři, kteří mezi sebou nemají žádné spory, mohou uzavřít dohodu upravující péči o dítě po jejich rozchodu. V takové dohodě by mělo být stanoveno, kdo bude o děti pečovat, jaká bude výše výživného a jak často bude druhý z rodičů své děti vídat.

Ústní dohoda o výživném
U dohody plně stačí její ústní sjednání. Je však nutné brát v potaz, že v takovém režimu nemá ani jeden z rodičů větší práva či povinnosti vůči dítěti a oba rodiče jsou na stejné úrovni. S postupem času také může dojít ke změně přesvědčení a mohou vznikat spory o znění dohody.

Písemná dohoda o výživném
Častěji jsou tak využívány písemné dohody, které o něco jasněji určují práva a povinnosti obou rodičů. Podpisy na dohodách mohou být i úředně ověřené, není to však nutností – záleží vždy na partnerech.

Právní náležitosti dohody o výživném nejsou stanovené. Partneři ji mohou sepsat zcela samostatně.

Z dokumentu by však mělo jasně vyplývat, kdo dohodu uzavírá, koho se týká, jakým způsobem je určena péče o dítě, jaký je rozsah styku druhého rodiče s dítětem a jaké jsou vyživovací povinnosti.

V každém případě platí, že u mimosoudních dohod je ohrožena jejich vymahatelnost. V případě vzniku jakýchkoliv problémů (například s nehrazením výživného), bude vždy nutné obrátit se na příslušný soud.

Dohodu je možné uzavřít i mezi manžely, kteří se rozvádějí. V takových případech však musí být dohoda schválena rozhodujícím soudem.

Doporučené články